SHCS-SHB-A343 Chuyển mạch Ampe 3P4W3CT, 4 vị trí (OFF,R,S,T),