SHCS-AV7 Chuyển mạch 3W 2CT, PT, 7 vị trí (RS,ST,TR,OFF,RN,SN,TN)